Les pedagogies emergents i la Flipped Classroom

Àrea d’Informàtica, Ciències Audiovisuals i la Seva Didàctica 

ElenaiJordi

Jordi Simón i Elena S 다운로드. Ojando, actualment, són professors dels Graus d’Educació Infantil i Primària a la FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

La millora de la qualitat docent és un dels objectius d’un centre com Blanquerna i des del punt de vista de la formació de mestres és indissociable la millora tant de la docència en els mateixos estudis com de l’ensenyament/aprenentatge en l’etapa d’educació primària 뱀파이어 써커.

Una línia important de recerca avui en dia va lligada a les pedagogies emergents. D’acord amb Jordi Adell i Linda Castañeda, les pedagogies emergents serien el conjunt d’enfocaments didàctics que pretenen aprofitar els potencials comunicatius, col·laboratius i innovadors de les tecnologies de la informació i la comunicació, que aporten així, una nova cultura de l’aprenenatge 스카이프 구버전 다운로드. Uns exemples d’aquests enfocaments serien el connectivisme, l’aprenentatge 2.0, la epedagogia, etc.

En relació amb aquestes pedagogies, hi ha un concepte paral·lel anomenat tecnologies emergents, dos exemples importants avui en dia d’aquestes tecnologies serien els Personal Learning Environment (PLE) i les Flipped Classroom 레드라인. Un bon indicador de l’actualitat d’aquestes propostes la trobem en els The NMC Horizon Report en que aquestes dues tecnologies apareixen amb freqüència; per exemple en l’informe de l’any 2012 per a l’educació primària, es proposava que en el marge entre dos i tres anys s’adoptarien els PLE i, en l’informe de l’any 2014 per a l’educació superior, s’esmentava la Flipped Classroom com una tecnologia que s’implementaria abans d’un any 촉수로세뇌 컴퓨터 다운로드.

flippedclassroomBy: Ramsomtech 다운로드. Sota Llicència CC

La Flipped Classroom, que sorgeix l’any 2007 de la mà de dos professors innovadors Jonathan Bergman i Aarom Sams, de l’institut Woodland Park (Colorado, EUA), ja s’ha començat a implementar en altres països i actualment, fins i tot a Catalunya s’estan duent a terme iniciatives de canvi metodològic basades en la Flipped Classroom 스타워즈.

Aquesta metodologia inverteix els models tradicionals de l’educació. El professor deixa el seu perfil transmissor i se situa com a facilitador i guia al costat de l’alumne, el qual pren el protagonisme del propi aprenentatge minecraft 0 11 0 apk.

modeltradicionalflipped

Amb la Flipped Classroom, el temps que tradicionalment s’utilitzava a l’aula per explicar continguts i apropar els alumnes a les idees fonamentals de cada unitat didàctica es transforma en un aprenentatge autònom de l’alumne que es fa prèviament 도스타나 다운로드. El temps d’aula amb el professor i el grup classe es dedica al desenvolupament de les activitats i tasques des d’una perspectiva de treball col·laboratiu rhino download.

Durant el temps de treball autònom els alumnes poden accedir a la informació i als continguts en línia facilitats pel professor, preparats amb diferents recursos i eines o cercats en diferents repositoris, com ara Khan Academy o plataformes educatives com és el cas de Shopia que ofereix milers de tutorials als alumnes i una gran diversitat de material als professors.

D’una banda, els docents tenen més temps a l’aula per treballar amb els seus alumnes i conèixer millor les seves necessitats i competències per tal d’adaptar-se més bé i de forma més personalitzada a les seves formes d’aprendre. De l’altra banda, els alumnes tenen l’oportunitat de fer preguntes i resoldre els problemes amb la guia dels seus professors i l’ajuda dels seus companys dins d’un ambient de treball conjunt.

Des de la FPCEE Blanquerna, concretament des de l’Àrea d’Informàtica, Ciències Audiovisuals i la Seva Didàctica, presentem una proposta per donar resposta a les noves formes d’aprendre i de transmetre el coneixement que faciliten les TIC, basada en la Flipped Classroom, amb la finalitat de potenciar metodologies d’innovació des d’una mirada competencial que vetlli per la personalització de l’aprenentatge; per això hem iniciat conjuntament amb tres escoles d’educació primària el Projecte d’incorporació de la classe inversa (PICI) que tractarà de cercar metodologies compartides basades en la Flipped Classroom.