LES ARTS: EINA DE CANVI ALS ESTUDIS D’EDUCACIÓ

Les Arts – la música, les arts plàstiques i visuals, la dansa, el teatre, el cinema, la literatura..- com a disciplines Multidimensionals esdevenen fonamentals per comprendre la complexitat humana 위챗 이미지 다운로드. Molts són els autors tan nacionals com internacionals de diferents àmbits de coneixement ( la pedagogia, la filosofia, la psicologia, les ciències, ) que remarquen la importància de les arts per facilitar la complementarietat de la cognició i l’emoció en l’aprenentatge  i que afirmen que els llenguatges artístics estan íntimament lligats a la formació global de qualsevol ésser humà 다운로드. Darrerament també des de la neurociència es plantegen les arts com la base de l’aprenentatge.

La comissió Multiart i creativitat creiem fermament que l’ensenyament i aprenentatge així com la recerca de les arts ha de ser potenciat des de la facultat  d’Educació 다운로드.

Entenem que l’art i les expressions corporals, sonores i plàstiques són llenguatges naturals dels infants i cal que tots/es els/les mestres siguin sensibles a aquestes expressions, sobretot perquè la figura de l’especialista a Educació Infantil no existeix i rau tota la responsabilitat de l’educació dels infants al/la tutor/a de l’aula putty ssh 파일. L’educació globalitzada i holística tan natural a l’etapa infantil  passa per poder conèixer tots els llenguatges expressius de la infància.

Al mateix temps, tant a Primària com a Infantil, cal augmentar el nombre de llenguatges artístics en interacció amb els llenguatges més científics i tecnològics i formar així, mestres amb una amplia cultura per ser capaços d’afrontar el repte de l’educació de formar persones, amb una ment oberta i flexible, necessària per comprendre i descobrir el món amb totes les seves possibilitats i anar més enllà del nostre avui per contribuir a millorar el demà de la nostra mainada 샤크라 맥스 다운로드. L’ART ajuda a descobrir les nostres capacitats sensibles, intuïtives i creatives, ens aporta cultura per entendre la humanitat i a connectar les nostres vivències pensaments i emocions 다운로드.

 

 

En aquest sentit la nostra facultat ha estat pionera en fer propostes multi- artistíques treballant alhora tres àmbits de l’art, tres llenguatges diversos que enriqueixen la formació del nostre alumnat, concretament en el Projecte artístic de 3r curs tant d’infantil com de primària on tres àrees (visual i plàstica, educació física, i música) coincideixen en una mateixa proposta, compartint experiència co-docent i avaluació 다운로드. En algun cas aquestes experiències s’han enriquit amb la interacció amb els àmbits  de les ciències socials i experimentals , la literatura i les matemàtiques 다운로드.

Els coneixements i experiències amb les arts també afavoreixen el pensament creatiu i crític i faciliten als mestres poder arriscar i innovar en les seves propostes en un sistema cada vegada més burocratitzat i orientat als resultats 다운로드. En aquests moments de canvis i innovacions educatives, considerem important recordar que la pràctica i promoció de les arts són imprescindibles per al desenvolupament d’una societat que sigui capaç de crear nous espais de debat, de relació i convivència 우타이테 노래 다운로드.

En un món cada dia més tecnificat s’hauria de potenciar el valor educatiu de les arts, que a la llarga- així creiem que s’han de mirar les coses- li servirà de contrapès.

La comissió Multiart i creativitat. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Març de 2018

 

Annexa

Alguns dels molts autors que defensen el valor de les arts i la creativitat en l’educació:

David Bueno des de la neurociència: La música estableix una sèrie de connexions neurals que ajuden a la gestió de les emocions. I l’educació plàstica no només serveix per agafar destresa amb els dits, sinó que s’ha vist que reverteix també en connexions neuronals molt interessants: el fet de manipular i crear amb les mans estimula les àrees del llenguatge del cervell i, com que pensem amb paraules, permet crear pensaments més complexos i elaborats. (Bueno, 2016)

Marta Nussbaum, en la seva obra Sense ànim de lucre (2011), es planteja per què la democràcia necessita les humanitats i analitza en profunditat aquesta situació. Segons les aportacions de la mateixa autora, el cultiu de la capacitat de pensament critic i la reflexió són crucials per mantenir la democràcia viva i desperta. Són les facultats del pensament i la imaginació que ens fa humans i que enriqueixen les nostres relacions humanes.

…s’han de cultivar els “ulls interiors” dels alumnes, i això vol dir una educació molt treballada en les arts i les humanitats – apropiada per a l’edat i el nivell de desenvolupament del nen- que posarà els alumnes en contacte amb qüestions de gènere, raça, ètnia i amb l’experiència i comprensió interculturals. ( Nussbaum, 2011: 148)

Així, l’educació hi té un paper essencial i tal com diu Octavi Fullat (2006), la finalitat de l’educació és buscar-li el sentit a la vida. En aquest aspecte, les arts, la literatura i la música són un terreny privilegiat perquè són el fruit d’experiències humanes que busquen el seu sentit de viure.

Sense oblidar que, la curiositat, l’exploració i el desig de coneixement, impulsats per l’emoció i la sensibilitat són el motor d’una lògica, d’una forma de pensament que tant utilitza l’artista com el científic. (Giralt Miracle,1997:37)