Cant Coral i moviment

El Cant Coral és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva que fonamenta la pràctica de l’educació músical a les escoles i, a més, ajuda a treballar aspectes personals i socials dels infants i els joves, tant des de la vessant del desenvolupament personal, com d’habilitats socials i relacions interpersonals, ajudant així en l’adquisició d’unes competències bàsiques sòlides.

El cant coral infantil i juvenil actualment compta amb una llarga experiència a Catalunya que ja, des de mitjans del segle XX va estar impulsat per grans músics i pedagogs. Abans es podien trobar petites i esporàdiques experiències en quant al fet de fer cantar infants però, actualment, el cant coral forma part del dia a dia de les nostres escoles i, des de diversos àmbits, s’han creat molts projectes on aquestes corals escolars poden participar i implicar-se.

Dos exemples de projectes de gran format que porten més de deu anys en funcionament són el  conegudíssim Cantània, que es celebra anualment a l’Auditori de Barcelona i les Trobades de Corals d’Educació Infantil i Primària impulsades pel Consorci d’Educació de Barcelona, però no són les úniques trobades de cant coral que es celebren enfocades a l’àmbit escolar, sinó que  n’existeixen moltes més de format més reduït, fins i tot, dins l’àmbit local i/o municipal de cada escola 슬픈연가 다운로드.

Aquestes trobades faciliten la interacció dels centres que hi participen, proporcionant un espai on es visualitza el treball que les escoles fan durant tot el curs, però altrament, també promouen la interacció entre alumnes de centres d’arreu de Catalunya, ajudant a crear vincles entre ells.

La pràctica del cant coral a Catalunya ha sofert en els darrers trenta anys uns canvis molt importants derivats, fonamentalment, dels canvis polítics que van possibilitar la recuperació de l’autogovern català. Una conseqüència immediata d’aquest fet és la relativa normalització de l’activitat cultural: fa només trenta anys, cantar en català era un acte reivindicatiu que es justificava per si sol, més enllà de qualsevol criteri estètic o musical. En aquest moment, amb algunes excepcions, es pot afirmar que l’aspecte estrictament musical ha guanyat protagonisme i que, en general, els cors tendeixen cada vegada a ser més exigents microsoft office 2010 평가판. El nivell mitjà tècnic artístic ha millorat en el curs d’aquests anys (tot i el perill de fer generalitzacions). Alguns dels factors que han incidit a aquesta sensible millora són:

  • La proliferació dels cursos de formació per a directors de cor, promocionats tant per les federacions corals com per les entitats que les integren.
  • Un nivell més alt de preparació dels directors, ja que en aquests moments hi ha una generació de directors/ores amb un bon nivell de preparació, ja sigui per la mateixa tradició coral, o per l’enorme quantitat d’escoles de música municipals i privades, com per la inclusió de l’educació musical en l’àmbit escolar que han possibilitat una millora en la preparació tècnica dels estudiants.
  • La gran quantitat d’intercanvis que s’han produït i es produeixen tant en l’àmbit nacional com internacional.
  • La professionalització cada vegada més àmplia dels directors de cor: aquest fet representa un canvi molt important perquè potencia la millora de l’individu i, per extensió, del col·lectiu 패킷트레이서 7.0 다운로드.
  • L’enorme influència de la música reproduïda, en molts casos d’un gran nivell tècnic, tant pel que es refereix a la diversitat de repertoris com a referents d’estil i qualitat i la facilitat d’accedir a aquesta música, sobretot amb l’ús de les noves tecnologies i internet.

L’objectiu de gran part de les corals actuals ha deixat de recaure en els aspectes més reinvindicatius per passar a uns aspectes que cerquen més la qualitat i el gust o plaer del cant col·lectiu.

Els cors infantils i juvenils esdevenen en aquest aspecte les canteres de les agrupacions corals adultes i, per aquest motiu, hi ha una preocupació especial per potenciar-los, oferint-los la màxima qualitat.

Amb aquest propòsit diferents federacions s’han posat al capdavant per realitzar tasques que ajudin a impulsar corals infantils i juvenils, com l’actualització de repertori coral, edició de llibres amb peces de nova creació, ofertar cursos de pedagogia i direcció de cors infantils que treballin el repertori, la tècnica vocal, les tècniques d’assaig, la  psicologia i pedagogia del cant i, en els darrers anys, fent molt d’enfasi, en l’expressió corporal 히어로즈 앤 제너럴스 다운로드.

Una bona formació tant pedagògica com músical del director de cors (sobretot infantils) és actualment un dels factors més importants a l’hora de posar-se al capdavant d’una agrupació coral. El director del cor basc Orereta, Imanol Elizasu, citat per Ibarretxe i Díaz (Ibarretxe; Díaz, 2008:11) ho expressa de la següent manera:

“Puede haber una creencia de que todo lo que sea trabajar con niños es inferior “¿Tú que eres? Director de coros infantiles, ah”. Yo tengo la carrera de piano y creo que lo más difícil es darle la primera lección de piano a un niño, no la lección de carrera. La iniciación musical a todos los niveles – vocal, instrumental, coral – de un niño es clave, y requiere de unos profesionales… En mi opinión, para trabajar con niños toda la formación es poca a todos los niveles.”

En aquesta búsqueda de la qualitat, gust o plaer a l’hora de treballar amb cors infantils i juvenils, el gest o expressió corporal en el repertori coral ha guanyat protagonisme, fins el punt que molts compositors d’obres corals incorporen l’expressió corporal a fer durant la interpretació de la peça en la mateixa partitura 무한의 농장 다운로드.

foto article Glòria 1

La incorporació de l’expressió corporal en les interpretacions de cant coral ha fet que els cantaires visquin la música coral d’una manera diferent a l’entesa fins fa relativament pocs anys.

L’ús de l’expressió corporal i coreografies sembla ser una pràctica cada vegada més estesa en les trobades que es duen a terme. Aquest ús del moviment corporal en els concerts de cant coral provoca en els directors de cors, cantaires i en el públic assistent una nova manera d’entendre i enfocar el cant coral que, fins ara, no era el més habitual, però que té molt a veure amb l’evolució de la societat i amb el que aquesta espera.

Cal valorar doncs, com afecta la incorporació de coreografies en el cant coral infantil i juvenil i la seva acceptació per part dels directors, cantaires i del públic que assisteix als concerts 귀여운 ppt 템플릿.

En un estudi realitzat sobre la figura del director de cors infantils portat a terme per Gotzon Ibarretxe i Maravillas Díaz (2008), el director de cors infantils i juvenil basc Imanol Elizasu, del cor Orereta, veu en l’expressió corporal un recurs per aportar una formació musical completa i per millorar l’expressió i qualitat vocal.

“(…) la formación ideal, en mi opinión, sería una formación musical completa, y dentro, ahí, incluiría, por supuesto, una formación musical y vocal, no sólo de lectura a todos los niveles y análisis, sino también la interrelación con todo lo que es la danza, el teatro, la expresión corporal.” Imanol Elizasu, citat per Ibarretxe i Díaz (2008: 10)

Però hi ha qui cerca la part més estètica de la interpretació. En aquest cas, existeix el concepte americà show choir, (originàriament swing choir) que apareix durant la dècada dels anys 70 com a activitat coral als instituts de les regions de la part nord central dels Estats Units. En aquest cas, les interpretacions corals compten amb unes coreografies molt treballades i molt vistoses, convinant l’aspecte més expressiu del propi moviment amb l’estètica del vestuari i del maquillatge 다운로드. Generalment, aquestes agrupacions compten amb l’assessorament de la figura d’un coreògraf o director escènic que pren un paper cabdal.

En una entrevista de Melinda Russell i Ken Crossley a Marilyn Mertz, la coordinadora de música i directora de cors de l’Escola Pública de Dacatur – Illinois (Decatur Public School), defensa la postura del show choir davant el cant coral tradicional fent ènfasi als valors extra musicals que aquest tipus de cor aporta a l’individu (Ahlquist, 2006: 60):

“Exactly, they don’t want to see it as a medium of expression… You’re building a lot of poise and self-confidence in students …more so than in traditional choir, because each performer has to be an individual, where in choir you’re kind of one of fifty, you know? In show choir, you’re as important as the next guy, even more so than in traditional choir. It’s a visual and an aural expression.”

L’investigador musical José Gallardo exposa que en els muntatges corals actuals es poden apreciar dues postures clarament diferenciades, l’anomenada performance dinàmica i la perfomance tradicional (Gallardo, 2011). El punt de convergència entre aquests dos tipus d’interpretació és precisament el gest musical o expressió musical.

La perfomance tradicional és la manera com s’ha entès tradicionalment la interpretació del cant coral, on l’intèrpret canta sense incorporar cap moviment o gest voluntari. Simplement forma part d’una massa coral que únicament usa la seva veu per expressar-se i arribar al públic.

La performance dinàmica, en canvi, utilitza altres elements per expressar 스카이프 무료 다운로드. En aquest cas utilititzen l’experssió corporal i el gest assajat per interpretar.

foto article glòria 2

Val a dir, però, que tot i que l’ús de la performance dinàmica cada vegada va més a l’alça, aquesta no sempre és favorable per assolir una bona qualitat vocal. Cal tenir una bona preparació i adquirir una tècnica vocal acurada per tal que el gest o moviment corporal no tingui afectació en l’emissió vocal i, sovint, és una de les mancances dels cors escolars i, fins i tot, dels mestres que es troben al capdavant d’aquestes formacions. És obvi que és una de les assignatures pendents de la formació del docent.

Tot i així, la gran acceptació de l’ús del gest i les coreografies en les interpretacions corals per part dels cantaires (i del públic que assisteix als concerts), fa que es faci difícil limitar l’ús d’expressió corporal en els concerts de cant coral només a aquelles corals ben preparades vocalment parlant.

El que és realment important és que les corals escolars continuin existint i cantant, omplint de música auditoris, escoles i sales de concerts 다운로드. Si l’ús d’expressió corporal fa que el cant coral tingui més acceptació entre els infants i els joves, cal donar suport a aquestes iniciatives i maneres d’enfocar el cant coral. Intentem, però, no descuidar l’essència fonamental d’un cor, que és la seva veu i intentem, dins les nostres possibilitats, continuar donant una bona formació i de qualitat del principal instrument del cant coral a aquells qui estan al capdavant de les formacions corals, sobretot de les escolars.

Glòria Prats, Àrea d’Educació musical 

AHLQUIST, K. (2006). Chorus and Community. Illinois: University of Illinois Press BLACKING, J. (1997). Fins a quin punt l’home és músic 다운로드? (2a. ed.) Vic: Eumo.

BONAL, E. (2011). «La música: una eina educativa polièdrica» dins Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 134, 81-91.

FERRER, R. (2011) El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències. Tesi doctoral. Departament de Didàctiques Específiques .Universitat de Girona.

GALLARDO, J. (2011). Gestualidad y música coral. Revista Trilogía, (5), 141-148.

IBARRETXE, G., & DÍAZ, M. (2008). La figura del director de coros infantiles: Pasos hacia la profesionalización. Revista Da Abem, (19), 7-13.

MARTÍN, F. J. (2001). La conciencia corporal como eje fundamental en la educación vocal. Eufonía, (23), 7-18.

PRATS, J. (2006) El cant coral al baix llobregat. Materials del Baix Llobregat, (12), 23-24.