Més hores de matemàtiques a l’escola? Sí, però…

Àrea de didàctica de les matemàtiques 

La informació que ens arriba sobre la competència matemàtica del nostre entorn més proper no és gaire afalagadora. L’estudi PISA 2012, que precisament tenia la competència matemàtica com a àmbit prioritari d’avaluació, mostra que, malgrat que Catalunya ja se situa molt a prop de la mitjana de l’OCDE, encara hi ha un de cada cinc alumnes que no assoleix les competències en matemàtiques considerades mínimes 프린세스메이커3 다운로드. Pel que fa als adults, en l’informe PIAAC (l’equivalent al PISA per a adults) d’octubre de 2013, en competència matemàtica l’Estat espanyol (l’estudi no es va fer per a una mostra específicament catalana) quedà en la darrera posició.

A banda d’aquests indicadors quantitatius, també podem comprovar com les matemàtiques no gaudeixen de gaire bona premsa quan veiem a través dels mitjans, per exemple, com es reforcen els tòpics que fan de l’assignatura de matemàtiques el “papu” de l’escola, o quan davant d’una situació matemàtica senzilla tanta gent excusa la seva ignorància amb naturalitat dient “és que jo sóc de lletres, saps?”

En parlar de competència matemàtica no ens estem referint a continguts d’estudis de nivell mitjà o superior, estem parlant del que es pot considerar alfabetització matemàtica; és a dir, d’aquells coneixements bàsics per entendre i viure en el món que ens envolta 다운로드. El programa PISA defineix la competència matemàtica en aquests termes: «La capacitat individual per identificar i entendre el paper que les matemàtiques tenen en el món, fer judicis ben fundats i usar les matemàtiques i implicar-se en aquells moments en què es presentin necessitats en la vida de cada individu com a ciutadà constructiu, compromès i reflexiu.» (OCDE, 2003)

Ja fa un quant temps que davant d’aquesta situació la consellera d’Educació va anunciar que s’incrementaria el nombre d’hores de matemàtiques, de moment a secundària, i que, d’altra banda, també s’havia plantejat exigir un millor domini de les matemàtiques per accedir al grau de mestre o augmentar la seva formació en els estudis de grau. Però creiem que aquestes mesures serviran de ben poc si no comporten alhora un canvi de paradigma que porti a fer un replantejament didàctic de base

En un article de referència sobre el tema intitulat “Alfabetització matemàtica i comunitats escolars, Carlos Gallego (2008) descrivia la qüestió en aquests termes:

«Malgrat la seva importància en el coneixement i la planificació del món natural i social, les matemàtiques són pràcticament invisibles en la vida quotidiana 교보문고 해외여행 미니가이드북. Tot i la universalitat de les seves pràctiques en totes les cultures, la majoria dels ciutadans té dificultats per usar relacions i tecnologies simbòliques bàsiques i considera aquest saber com una cosa molt sofisticada per a la qual no se sent capacitat. La invisibilitat de les matemàtiques, les dificultats per usar elements bàsics i l’assignació d’un estatus irracional a la naturalesa del seu saber ens mostren el fracàs que té la institució escolar en l’alfabetització matemàtica de l’alumnat 살인 의 추억 다운로드.

Tanmateix, aqueue serviran de ben pocsts fenòmens no expliquen gens el dèficit de les persones corrents per usar amb sentit les pràctiques matemàtiques, ni tampoc no expliquen gens la naturalesa «especialment exigent» d’aquest saber. El fracàs en l’alfabetització matemàtica s’ha d’interpretar com un problema institucional de les «matemàtiques escolars.»

I, després de postular que el problema de les mancances en l’alfabetització matemàtica de la nostra societat el tenim en les “matemàtiques escolars”, apuntava una proposta d’acció que és la que guia el treball de l’àrea de matemàtiques de la nostra facultat i que treballem per promoure i projectar en la formació dels mestres graduats a Blanquerna 다운로드.

Es tracta de:

«…vincular la nostra preocupació sobre els processos matemàtics amb la preocupació de l’aula com a societat, tot revisant-ne la ideologia, la cronologia, la lògica i la topografia, per transformar el sentit global que té el seu món de la vida, que està orientat a la comprensió sobre la manera com s’assigna un lloc i un paper particular a les persones, als fets, als contextos, a les relacions i a les tecnologies simbòliques matemàtiques bàsiques. El repte és, en darrer terme, una qüestió ètica: democratitzar l’escola.»

Cal entendre, doncs, que el coneixement de les matemàtiques és una via d’accés a la cultura i alhora és un recurs que permet l’emancipació del ciutadà crític 로한 m. Per això parlem d’alfabetització matemàtica. De la mateixa manera que saber llegir i escriure capacita els subjectes per integrar-se a la societat actual, per esdevenir crítics amb els missatges que reben, responsables i capaços d’elaborar els seus missatges per participar i implicar-se en la construcció d’aquesta societat, el domini de la competència matemàtica els ha de capacitar per comprendre situacions de l’entorn que es poden interpretar matemàticament; els ha de permetre, d’una banda, esdevenir crítics amb les dades que se’ls presenten i, de l’altra, adoptar un rol actiu per fer-hi també les seves pròpies aportacions.

Nens mesurant el soroll

By: Medi ambient 원 스토어 다운로드. Generalitat de Catalunya. Sota llicència CC

Ara bé, aquesta alfabetització matemàtica no consisteix simplement a entendre el llenguatge del càlcul, o l’àlgebra, o la geometria, o fins i tot a resoldre problemes descontextualitzats, com sovint  s’ensenya a l’escola. De la mateixa manera que saber llegir no consisteix simplement a ser capaços de desxifrar el codi lingüístic, saber matemàtiques ha de permetre anar més enllà, perquè la matemàtica és, entre altres coses, un mitjà d’organitzar el coneixement jcpds.

Per tant, a l’escola cal ensenyar una matemàtica amb sentit, en què els coneixements siguin recursos per resoldre problemes, que constitueixin un repte per als alumnes. Fer hipòtesis, discutir, trobar diverses estratègies de resolució, confrontar idees i comunicar-les haurien de ser elements imprescindibles per tractar qualsevol situació que es presenti als alumnes 다운로드.

Així, doncs, els nens i les nenes no han d’aprendre matemàtiques per saber calcular, han d’aprendre matemàtiques per entendre el món en què viuen. No es tractarà, doncs, que sàpiguen calcular l’àrea d’un trapezi, es tractarà que puguin entendre com és l’extensió de la superfície cremada d’un bosc, per exemple, comparant-la amb la superfície del pati de l’escola 다운로드. I això, més enllà dels nombres, necessàriament es vincularà amb la seva experiència cívica i humana.

Des d’aquesta perspectiva, doncs, tornant a la pregunta que ens formulàvem en el títol: més hores de matemàtiques a l’escola? Sí, però… creiem que, si al capdavall es tracta de tenir més hores per seguir fent el que es fa en la majoria d’escoles: exercicis de càlcul i operacions sense una vinculació real amb els interessos del nen i amb el món de la vida de l’aula, tot l’esforç anirà a parar en un sac foradat.