La tutoria en l’etapa d’educació infantil

Montserrat Alguacil de Nicolás

ÀREA D’EDUCACIÓ I SOCIETAT

La seva mirada, la mirada de l’educador, els abraça tots i els acull.

Martin Buber

Si hi ha cap moment de l’escolaritat en el qual queda de manifest que l’educació no és només instrucció, aquest moment és el de l’educació infantil 다운로드. Però, malgrat aquesta evidència, poques vegades s’ha tingut en compte la funció educadora d’aquesta primera etapa no obligatòria.

mf1028_3-didactica-de-la-educacion-infantil

Si fullegem un manual de psicologia del desenvolupament, comprovarem la importància que, des de diferents teories, s’atorga a la primera infància; un fet que contrasta amb l’escassa consideració que aquesta etapa té des del punt de vista de l’educació formal.

Potser aquest és el principal motiu que explica que en la majoria de les recerques sobre tutoria s’eludeixi aquesta etapa. El nostre desig és, en aquest article, reivindicar la importància de l’acció tutorial en l’etapa de 0 a 6 anys, ja que tradicionalment, al nostre país, s’ha relacionat la tutoria amb l’etapa de primària i, preferentment, amb la de secundària 다운로드.

Una simple mirada retrospectiva als diferents noms amb què ha estat designada la institució educativa en la qual es desenvolupa la que avui anomenem educació infantil ens pot ajudar a entendre la diversitat de concepcions que hi havia (i hi ha en l’actualitat) al voltant d’aquest primer període no obligatori d’escolarització dels nens i de les nenes.

bcn000415Escola Montessori (Barcelona, 1932)

Així, el terme casa bressol concep com a funció principal d’aquesta etapa la preocupació per les cures necessàries per al creixement del nadó i del nen petit; una cosa semblant passa amb la denominació escola maternal, que posa l’èmfasi en el paper assistencial i de cura que aquest període presenta 에피소드 오브 메리 다운로드. L’expressió jardí d’infància (encunyada per Fröebel) incideix en la necessitat de crear un entorn ideal perquè el petit es desenvolupi de forma adequada i harmònica. En canvi, el nom de guarderia al·ludeix a la necessitat social de crear un lloc on els nens estiguin “segurs i guardats” mentre la seva família no els pot atendre 불의 검.

Els estudis i treballs científics actuals, tant des de la pedagogia com des de la psicologia, reconeixen que en els dos cicles de l’educació infantil, és a dir, durant els sis o set primers anys de vida, és quan es fan funcions tan significatives com les següents:

 • Es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals.
 • S’organitzen els primers contactes amb el món.
 • S’elabora la noció de la pròpia identitat.
 • S’adquireixen les primeres informacions i conceptes, els primers procediments i els primers valors, actituds i normes 다운로드.
 • S’inicia la participació social.

Aquesta evidència científica juntament amb els factors socials, com ara la incorporació al món laboral de la dona o la reducció del nucli familiar, fan que avui entenguem que l’educació infantil aculli una gran quantitat de nens i nenes, i que tingui uns fins específics en què l’acció tutorial té un paper rellevant.

imgINFORMATICA

L’etapa d’educació infantil, tot i no ser obligatòria, suposa per a la majoria de nens i nenes espanyols l’entrada a l’escola; per això és important que el/la tutor/a converteixi l’aula en un espai adequat perquè els petits s’hi puguin sentir còmodes i segurs, així es facilita el seu desenvolupament integral 다운로드. Un bon inici escolar possibilitarà tant per al petit com per a la seva família una bona integració a la vida escolar.

Concretament, el programa d’acció tutorial referit a la primera etapa podria quedar definit a partir dels objectius següents:

 • Conèixer les característiques de l’infant.
 • Prevenir i detectar dèficits que puguin influir en l’aprenentatge escolar.
 • Observar sistemàticament les conductes dels alumnes 다운로드.
 • Ajudar l’infant a conèixer el seu nou entorn escolar.
 • Integrar els alumnes en el seu grup classe
 • Possibilitar la familiarització amb els espais de l’aula (racons), materials i       objectes.
 • Facilitar l’adquisició d’hàbits d’autonomia i d’autocontrol.
 • Fomentar la comunicació.
 • Promoure l’experimentació i l’aprenentatge significatiu 다운로드.
 • Programar activitats que desenvolupin actituds positives en els/les nens/es.
 • Crear un clima adequat que faciliti el desenvolupament de valors ètics entre els alumnes.
 • Ajudar a assolir un estat emocional positiu que faciliti la seva integració a l’escola i els seus aprenentatges.
 • Preparar activitats que facilitin la inserció plena en el seu entorn social, cultural i natural 다운로드.
 • Acollir les famílies i integrar-les a la dinàmica del centre.
 • Mantenir contactes amb els altres docents i amb els serveis sociosanitaris competents.
 • Promoure un caràcter preventiu i compensador per a aquells/es nens/es que ho requereixin.
 • Assessorar les famílies sobre la primera infància 윈도우 10 레드스톤 4 다운로드.
 • Promoure l’educació per a la salut.
 • Fomentar l’ecologia i la sostenibilitat.

1349082031_extras_ladillos_10_0

En resum, la tutoria en l’educació infantil té un important paper i, per tant, els tutors d’aquesta etapa s’han de preparar; per aquest motiu les facultats d’educació treballen de manera específica en els seus plans d’estudi els continguts que assegurin una formació actualitzada amb l’objectiu de desenvolupar una acció tutorial eficaç en aquesta primera etapa d’escolarització.

Referències bibliogràfiques

Alguacil, M. (2006). La tutoria y la orientación en la Educación Infantil (117-125). A J. Riart, (coord.), Manual de tutoria. Barcelona: Octaedro.

Alguacil, M., i Vicente, A. (2008). Escuela y acogida. Aula de innovación educativa. 172, 13-15.

Alguacil, M. (2009). La intervenció psicopedagògica en l’etapa d’educació infantil. Aloma, 23/24, 23-32.

Alguacil, M., Barceló, V. Boixader, A., i Poch, C. (2002). Projecte Horitzó. Tutoria. Barcelona: Claret.

Pañellas, M., i Alguacil, M. (2011). La implicación de los padres en la escuela como elemento de desarrollo emocional. (561-567). AAVV: Inteligencia Emocional. Santander: Fundación Botín.