La formació dels mestres de religió catòlica a través de Fira Reli

Des de fa uns quants anys, el professorat de l’Àrea d’Humanitats dels Estudis de Magisteri que imparteix les assignatures optatives de l’itinerari de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) posem a l’abast dels estudiants de l’itinerari una estratègia didàctica pròpia del model formatiu Blanquerna per als futurs mestres de religió catòlica: la Fira Reli. Es tracta d’una mostra de recursos i materials per a l’ensenyament de la religió catòlica a l’escola.

MVC-022F

La metodologia de les assignatures pedagògiques i didàctiques d’aquest itinerari està pensada per capacitar els estudiants en la pràctica reflexiva, crítica, integradora i innovadora de l’ensenyament de la religió catòlica a l’escola. Una classe de religió catòlica amb un plantejament inclusiu de la diversitat d’experiències religioses i amb una orientació que afavoreixi i que fomenti el diàleg interreligiós 다운로드.

En aquest sentit, l’objectiu és capacitar teològicament, pedagògicament i didàcticament els futurs mestres de religió catòlica per tal que puguin desenvolupar el currículum de religió catòlica en les etapes de l’educació infantil i primària, i dissenyar, planificar, elaborar i avaluar els mètodes i recursos adequats per a l’acostament dels continguts fenomenològics, antropològics i teològics a l’escola.

MVC-008F

Al darrere del plantejament d’aquesta Fira Reli hi ha una pretensió, i és que els alumnes de DECA puguin repensar l’actual ensenyament de la religió a l’escola i que siguin capaços d’entreveure quin tipus d’acció didàctica resta implícita en el rerefons de la Fira (rol del mestre, ambient de la classe, concepció de l’ensenyament-aprenentatge); en definitiva, quins elements o fonaments pedagògics i didàctics podrien sostenir una proposta didàctica si a l’escola tinguéssim i féssim servir aquests tipus de materials i recursos. Hi ha uns recursos als quals s‘ha de recórrer per desenvolupar unes activitats amb les quals es treballen uns continguts per assolir uns objectius didàctics 다운로드. Entre d’altres, podem assenyalar:

 1. Treballen des d’una concepció constructivista de l’aprenentatge. Trenca amb la dinàmica tradicional i facilita l’aprenentatge significatiu, que parteix de l’experiència dels alumnes i ajuda a interpretar i correlacionar allò que sorgeix de la seva experiència amb la tradició. A través dels molts materials -adaptats per als infants de totes les edats i nivells maduratius-, podrien ser utilitzats per ells mateixos per construir coneixement.
 2. Potencien capacitats diverses i tenen cura del polifacetisme del llenguatge: visual, auditiu, plàstic, corporal; expressió oral, verbal 다운로드.
 3. L’alumne ha de tenir un paper actiu, ha de participar, experimentant i tocant els materials, de manera que amb el treball cooperatiu de tots els nens i les nenes puguin anar construint coneixement.
 4. Atès que els infants són els protagonistes, cal repensar el rol del mestre, que quedarà en un segon pla. Ell ha d’acompanyar l’infant en el procés d’aprenentatge. Per tant, ha de ser el mediador entre el nen i el coneixement. Fa de suport, de guia –proposa itineraris-, és col·laborador, parteix de la interpel·lació dels nens i els mena cap a la recerca, aclareix dubtes i proporciona les eines i els recursos necessaris per aprendre 다운로드. Ha de ser un mestre innovador, obert i inquiet.
 5. Un mestre investigador que crea i dissenya uns materials i n’aprofita d’altres. Desbanca el llibre de text tradicional, que és només un dels possibles recursos a utilitzar.
 6. La possibilitat de disposar de material i recursos de tipus lúdic fa pensar que no hauria de ser una classe del tot informativa i transmissora, sinó que els mateixos infants poden aprendre, manipular, experimentar i jugar amb els diversos materials.
 7. El fet que els infants puguin disposar de tots aquests materials per familiaritzar-se i comprendre determinats continguts afavoreix un ambient distès, relaxat i proper, que privilegia la trobada i el debat entre els nens 파라오 게임 다운로드. Hi ha una forta interacció entre els infants i el mestre, i entre els nens mateixos. El clima de l’aula és motivador i positiu, de tal manera que crea una predisposició perquè el nen intervingui i participi. Es potencia el diàleg i l’intercanvi d’experiències i d’opinions.
 8. A través dels diferents materials, poden adonar-se de la facilitat que tenen com a mestres de treballar des de l’àrea de religió de manera interdisciplinària amb les altres matèries curriculars.

La Fira té, entre d’altres, aquestes finalitats:

 • Conèixer alguns dels materials i recursos existents al mercat.
 • Afavorir la creació de materials propis 신데렐라 다운로드.
 • Prendre consciència de la possibilitat de compartir els recursos i els materials amb altres àrees curriculars.
 • Complementar les didàctiques específiques de diferents temàtiques presentades a l’assignatura.

L’objectiu de la Fira no és que els alumnes de Magisteri hi facin una “visiteta”, sinó que té un sentit actiu a través de la manipulació, el visionat, la recerca, la lectura, la comparació, etc.

Està organiIMG_0267tzada a partir de tres àmbits temàtics: la Bíblia -les fonts i els orígens, la persona, la vida i el missatge de Jesús, i el fet religiós–, els elements com a fet o fenomen, els elements sagrats comuns, i el diàleg interreligiós, tal com els hem tractat a l’aula 삼국지 12 pk 다운로드.

 

Fonamentalment els estudiants hi poden trobar:

 • Recursos i materials per a l’educació infantil i primària, principalment editats i
  que es troben en el mercat en format paper; en format audiovisual (CD, vídeos); en format digital (programes); jocs.

MVC-021F

Aquests són recursos i materials de suport, de consulta, per llegir, per observar, per investigar. Bàsicament són materials i recursos d’aquí -en català i castellà, i estrangers -francès, italià, anglès, noruec, etc.

4P IMG_9141

 

 

 • Alguns treballs fets amb els alumnes i pels alumnes
 • Materials i recursos elaborats i dissenyats per mestres
 • Documentació d’aula

 

Els continguts de caràcter fenomenològic, antropològic i teològic que poden repassar a partir de la Fira Reli són:

Àmbit de la BÍBLIA: les bíblies adaptades i il·lustrades per a diverses edats; esquemes i escenogrames sobre la seva formació; diccionari bíblic; mapes i atles bíblics 다운로드. Sobre personatges clau: Noè, Jonàs, Abraham, Moisès, David i Goliat. Moments importants: la Creació, l’Èxode. Llibres per jugar.

Àmbit de JESÚS: el context (geogràfic, històric, social, etc.) en què es desenvolupà la vida de Jesús de Natzaret; la seva trajectòria històrica. El Missatge: les paràboles (del Regne i de la misericòrdia); les benaurances, el parenostre; els miracles. La persona o la identitat de Jesucrist. L’Església com a comunitat de seguidors de Jesús (la vida i el culte). El calendari i les festes: calendari litúrgic. Art: Sagrada Família, catedral, etc.

Àmbit del FET RELIGIÓS: material específic d’algunes religions; com s’explica el fet religiós i les religions als nens; llibres amb informació de totes les tradicions religioses; propostes per afavorir el diàleg intercultural i interreligiós –des d’una aproximació experiencial i cognitiva-, i imatges i objectes de diverses tradicions religioses 다운로드.

Per acabar, fem ressaltar algunes de les aportacions que els estudiants fan un cop s’ha acabat l’activitat sobre l’aportació de la Fira Reli en l’assoliment dels objectius de l’assignatura i com la valoren:

“Considero que la Fira Reli ens ha acabat d’ajudar a assolir els objectius de l’assignatura, ja que, en veure materials didàctics in situ, ens ha permès posicionar-nos com a mestres i ser crítics davant dels recursos, valorant per a què ens podien servir i reflexionant si a través d’ells podríem educar des de la pedagogia del sentit.”

“La valoro molt positivament, ja que el fet de poder veure tants materials i recursos ha sigut enriquidor per fer-nos adonar que existeixen molts materials de religió que, possiblement, no coneixíem. Però, també, que nosaltres mateixos, com a mestres, podem adaptar i construir alguns materials per treballar continguts de religió a través de jocs i activitats. Només caldrà una mica de creativitat.”

Ens hem adonat que és senzill treballar l’ensenyament de la religió catòlica en relació amb altres àrees d’aprenentatge, i que hauríem de potenciar-ho a les escoles, ja que, d’aquesta manera, a través del treball interdisciplinari, oferirem una visió més generalitzada als infants.”

“Penso que ha sigut molt encertat el fet de veure aquesta mostra de recursos després d’haver treballat els fonaments pedagògics per al mestre al mòdul, ja que d’aquesta manera hem pogut veure els materials amb uns altres ulls, pensant en cada moment què es podria fer amb allò que teníem davant, i que, per tant, ens ha permès fer aquesta reflexió més profunda tenint en compte els fonaments teòrics.”

“Valoro positivament l’organització dels materials per seccions, i el temps que hi hem dedicat, ja que hem pogut aprofitar les dues hores per tocar i tafanejar, de manera que ho hem pogut veure tot amb tranquil·litat i sense presses.”

“M’ha generat motivació, ganes de fer coses, de fer classes de religió Winxp sp3 download.

“He descobert que hi ha una possibilitat metodològica nova i diferent per fer la classe de religió a l’escola, més entenedora, variada, atractiva, profitosa, activa, globalitzada, participativa, dinàmica i motivadora.”

Aquestes opinions i consideracions posen de relleu el valor que l’alumnat atorga a la Fira Reli i que ens mostra la seva validesa com a aposta didàctica en la formació dels futurs mestres de religió catòlica. Una formació com a mestres que resulta innovadora, reflexiva, crítica, suggeridora, útil i oberta a noves perspectives i que permet la reconversió d’idees i prejudicis.

Àrea d’Humanitats