El Disseny Universal de l’Aprenentatge i l’atenció a la diversitat

Mariona Dalmau Montalà*; Ingrid Sala Bars*; Montserrat Llinares Fité*

*Àrea de Psicologia

Parlar de diversitat a l’aula implica reconèixer la singularitat de cada alumne. Les aportacions de diverses teories com ara la de les intel·ligències múltiples, la dels diferents estils d’aprenentatge i les aportacions de la neurociència, aplicades a l’educació, posen de relleu l’existència d’aquesta diversitat entre l’alumnat 일러스트레이터 cc 2017 다운로드. Diferències que tenen a veure amb els ritmes, les motivacions, les preferències i les facilitats de cada alumne a l’hora d’aprendre.  Entendre la diversitat des d’aquesta perspectiva ens fa adonar que la diversitat no és una excepció que fa referència, per exemple, als alumnes anomenats amb altes capacitats, o a aquells amb alguna discapacitat o procedents d’altres cultures, sinó que té en compte la singularitat de cadascun dels alumnes de l’aula. Aquesta concepció de diversitat és coherent amb el principi d’escola inclusiva que té com a finalitat afavorir l’èxit educatiu de tots i cada un dels alumnes en una escola per a tots 다운로드. Tot això requereix reflexionar constantment sobre la pròpia pràctica (organització, metodologia, avaluació, gestió de suports, elaboració i ús dels recursos, etc.) per tal de millorar-la i així donar resposta a les necessitats canviants del centre, dels grups en general i dels alumnes en particular. Aquest plantejament mena a dissenyar i a desenvolupar un currículum que s’adapti des del principi a les característiques de l’alumnat i a fugir de fer adaptacions de l’alumnat al currículum 다운로드. També implica potenciar propostes de treball personalitzades, que no vol dir individualitzades i de treball en solitari. Es tracta d’evitar, des de l’inici, totes les possibles barreres que dificultin a cada un dels alumnes l’accés a l’aprenentatge i que, en definitiva, impedeixin el seu èxit.

Sortosament, ens trobem en un moment en què es donen moltes sinergies que ens permeten impulsar una acció educativa orientada a una veritable atenció a la diversitat dels alumnes des d’un autèntic model inclusiu 다운로드. Aquestes sinergies provenen, entre d’altres, del camp de la psicopedagogia, de la neurociència i de la tecnologia. Cadascun d’aquests camps té prou experiències de qualitat aplicades en el marc escolar. Es fan moltes bones pràctiques a les escoles. No obstant això, encara hi ha poca tradició d’integrar aquests camps i aprofitar-ne el potencial resultant per tal de millorar l’èxit escolar 첩혈속집 다운로드. Per tant, podríem dir que ha arribat el moment de posar èmfasi en la flexibilitat i en la personalització de l’educació per aconseguir que els processos d’ensenyament i d’aprenentatge siguin vertaderament inclusius.

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) ens ofereix un bon plantejament per donar resposta a aquesta necessitat de l’educació actual integrant les aportacions del camp de la psicopedagogia, de la neurociència i de la tecnologia 다운로드.

L’aplicació del DUA al desplegament del currículum i, més concretament, a les propostes didàctiques, afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici, per atendre la diversitat a l’aula. El DUA planteja la flexibilitat del currículum, bàsicament pel que fa als objectius, als mètodes, als recursos i a l’avaluació, i es converteix en un gran aliat per al professorat a l’hora de dissenyar propostes didàctiques que permetin a cada estudiant progressar tant des de la seva realitat inicial com des de la seva singularitat (ritmes, estils, preferències, motivacions, etc.) 다운로드.

El DUA té en compte tres principis per explicar la diversitat a l’hora d’accedir al coneixement. Aquests principis estan basats en les tres grans xarxes cerebrals que intervenen en l’aprenentatge: la del reconeixement (què aprenem); l’estratègica (com aprenem), i l’afectiva (per què aprenem). Cada principi es desenvolupa a partir d’unes pautes orientatives que faciliten la seva implementació 다운로드.

 

Dua def

Font: www.cast.org

L’aplicació de la tecnologia digital i els principis del DUA són una potent combinació per a l’atenció de la diversitat de tot l’alumnat. Des del DUA es considera la tecnologia digital un suport extraordinari per implementar els seus principis, encara que també adverteix que aquesta tecnologia per si mateixa no garanteix la seva implementació 다운로드.

El DUA assenyala, com una de les finalitats de l’educació, ajudar cada estudiant a convertir-se en un aprenent expert, amb recursos, amb coneixements, estratègic i motivat. De fet, es tracta de potenciar com a docents aprendre a aprendre, la construcció d’aprenentatges significatius i funcionals des de la motivació personal i la implicació de l’alumnat 맑은 고딕 폰트.

D’altra banda, el DUA requereix que el rol del professorat sigui clarament el de mediador i guia; un professor que ofereix a cada estudiant els suports adients en cada moment per ajudar-lo a progressar en el seu aprenentatge, a ser conscient del seu procés i a ser cada vegada més autònom a l’hora d’aprendre. En definitiva, a apoderar l’alumne per desenvolupar la seva creativitat i  aprendre al llarg de la seva vida.

L’aplicació del DUA ajuda a integrar moltes de les pràctiques que es fan ja a les nostres escoles, però que sovint només donen resposta a uns quants alumnes. El DUA té la voluntat de ser UNIVERSAL, és a dir, donar resposta a TOTS, i està orientat a facilitar l’èxit de TOTS els alumnes  en una escola per a TOTS.