El disseny com a eina de compromís i cohesió social

ÀREA D’EDUCACIÓ I SOCIETAT
Jordi Díaz Gibson

Les desigualtats socials i econòmiques són una tendència dels nostres temps. Espanya presenta els índex més alts de desigualtat de tota la Unió Europea flash player 11. Aquesta realitat sacseja el global de la nostra societat i em fa pensar, especialment, en quin ha de ser el paper de les institucions educatives per convertir-se en un actiu d’igualtat d’oportunitats en un context de desigualtats.

En aquest post vull reflexionar sobre com les institucions educatives poden superar la “distància física” i la fragmentació entre persones de contextos socioeconòmics diversos mitjançant el disseny de nous espais de convivència heterogenis, dirigits a generar empatia, cohesió social i igualtat d’oportunitats r스튜디오 32비트.

Robert Putnam, en el seu llibre Our Kids: The American dream in crisis (2015), aprofundeix en com la desigualtat social existent als Estats Units té una incidència directa a les escoles i les comunitats del país. La tesi principal del seu llibre gira entorn de la desaparició de l’ascensor social per a les classes socials baixes. Putnam descriu que no és simplement el fet que, ara, els nens rics tinguin més avantatges, ja que sempre els han tingut, sinó que, ara, aquests avantatges siguin encara més amplis i continuïn creixent 택천기 다운로드.

Putnam descriu, des de l’experiència personal, alguns dels canvis que viu avui l’escola i que són conseqüència, alhora que causa, de la desigualtat social. En primer lloc, argumenta que durant la seva escolarització, als anys quaranta i cinquanta, en un barri de classe obrera, convivia a classe amb companys i famílies de diferents nivells socioeconòmics: des de famílies que per tirar endavant rebien ajudes socials de l’administració, fins a famílies d’empresaris que lideraven els principals negocis de la ciutat lg usb download. En segon lloc, apunta que, llavors, la distància econòmica entre ambdues famílies no era tan gran com actualment —els EUA tenen una ràtio entre salaris de 300/1, la més alta del món—. En tercer lloc, ens explica que l’escola va complir una missió important i va ajudar que una àmplia majoria accedís a estudis superiors i a una professió que els va donar accés a un nivell de vida digne 커플릿 다운로드. Finalment, també ens parla dels efectes individuals que va tenir en tots ells la convivència en diversitat social a l’escola, així com el coneixement de l’altre, el respecte o l’empatia entre persones que es van formar plegades.

Amb aquesta descripció, Putnam ens diu que en una societat cada cop més desigual, l’escola ha deixat de ser garantia de progrés social i que, a més, pot esdevenir un actiu en el distanciament i l’augment de les desigualtats existents 다운로드. Una de les principals raons d’aquesta fragmentació és la “distància física”, o el que és el mateix, la segregació i la manca de diversitat social a les institucions educatives. En educació sabem que la convivència pot generar coneixença, empatia i expectatives compartides d’una manera natural. Per contra, la distància i la no convivència ens projecta, com diu Putnam, vers a l’increment exponencial de les desigualtats maven settings.xml. La convivència entre persones de realitats socials diverses ens fa connectar i entendre les necessitats de l’altre i projectar un futur que tendeix a la cohesió.

Així doncs, seguint els arguments de Putnam, malgrat que en els darrers anys a Catalunya estem avançant vers un sistema educatiu inclusiu, la personalització de l’aprenentatge, el disseny universal de l’aprenentatge, i l’escola nova 21, l’escola encara segueix contribuint al distanciament entre rics i pobres per la manca de diversitat social a les seves institucions educatives rapidform. Certament, la desigualtat social i la igualtat d’oportunitats són un repte global i complex, i el fet que algunes institucions educatives tinguin poca diversitat social respon a les característiques sociodemogràfiques dels mateixos barris. En aquest sentit, ens podem preguntar si des de l’àmbit educatiu hem de romandre passius i esperar que les administracions donin resposta a aquest repte, o bé si des de les institucions educatives podem començar a dissenyar espais de convivència entre persones diferents en el marc de l’educació i la formació al llarg de la vida 틴커캐드 다운로드.

Estic convençut que les institucions educatives tenen un rol clau en la igualtat d’oportunitats. Davant d’aquest repte caldrà, entre d’altres qüestions, pensar i dissenyar nous espais plurals i flexibles on es creïn oportunitats per a una convivència en diversitat intercentres, interbarris i interinstitucions educatives i socials. Caldrà, doncs, pensar un disseny alternatiu que depassi les fronteres organitzacionals de les institucions per buscar la convivència en diversitat alhora que tots els objectius educatius que siguem capaços d’imaginar 아리따 돋움 다운로드. Per exemple: projectes educatius col·laboratius sostenibles entre escoles diverses relacionats amb la música, els esports, la ciència, etc; aliances entre escoles i universitats on tant els nens com els joves trepitgin els barris i les institucions alienes; espais públics que apleguin alumnes d’escoles diferents per treballar en projectes d’app i es resolguin problemàtiques comunes de ciutat; edificis i instal·lacions polivalents on es facin activitats diferents com ara cursos universitaris i formació professional; i teixir xarxes col·laboratives amb els municipis per plantejar una acció global i holística per afavorir la igualtat d’oportunitats.

Així doncs, immersos en una societat cada vegada més desigual, un projecte educatiu de qualitat compromès amb la igualtat d’oportunitats, ja sigui en un barri més ric o més pobre, haurà de pensar i dissenyar nous espais de convivència diversa i nous entorns d’aprenentatge. En aquest sentit, un disseny col·laboratiu i en xarxa intercentres i interbarris pot facilitar a les institucions educatives la construcció d’oportunitats per als nostres alumnes, al mateix temps que la generació de cohesió social a mitjà i llarg termini.