CREATIVITAT -2, TOM CARR: ‘LA MEVA RECERCA’

Imma Panadès,    ÀREA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Com a segona part de l’anterior escrit ‘CREATIVITAT -1’  (16 -1- 2019) ens estendrem breument, fent atenció a un procés creatiu concret com el que narra un artista en la descripció del seu propi treball.  Prenem així l’article de Tom Carr ‘LA MEVA RECERCA’ publicat també a Tribuna d’Educació (14 -10- 2018) i tractem d’examinar-lo  a partir del marc teòric plantejat aleshores, intentant identificar alguns dels trets que ens semblen rellevants 다운로드.

  1. El primer que es fa patent en les seves paraules és la vivència de l’empresa creativa com un repte 다운로드. Aquest desafiament és esperonat per una motivació fortament carregada d’emoció. Una emoció que ve del desig profund d’acomplir la solució al problema que l’autor es planteja 드림위버 cs4 다운로드.
  2. El segon fet que destaquem és l’alternança entre el treball inconscient, on preval l’activitat de caràcter emocional i imprevisible, en combinació amb el treball executiu, que implica una actitud, més dominada per la raó, preservadora i reproductora de coneixements ja adquirits.  ‘Faig servir un ordre lògic, i potser esperable, i l’alterno amb l’atzar fins i tot en alguns casos, amb l’absurd’ 스누 타임 다운로드.
  3. Partint de l’objectiu que es proposa, i amb el desig de trobar bons resultats, l’autor entra en la fase de preparació i amb un cert to de previsibilitat s’enfoca a  ‘Un concepte, fenomen, objecte, espai, etc 다운로드. que l’interessa’. Tot i això,  sap que les seves intencions s’obren a allò imprevisible i que s’aniran modificant en el transcurs del procés ‘ Qualsevol estímul de fora o de dins pot també servir’ 다운로드.
  4. Tom Carr afirma el compromís amb la constància i la laboriositat, com a mitjans necessaris que l’han de portar de manera eficient  al resultat desitjat, per exemple, resulta fonamental en la seva metodologia, la cerca exhaustiva d’informació que qualsevol problema suscita i la documentació que enregistra visualitzant el curs del seu pensament.  ‘Començo per crear una base per conèixer i explorar al màxim, característiques i possibilitats expressives dels temes a tractar’  ‘Treballo en base a referents ‘  ‘Desenvolupo i documento els recorreguts de manera gràfica’
  5. Per altra banda tot procés creatiu invoca la cerca de variabilitats, i li cal, per tant  sotmetre’s a dinàmiques caòtiques 다운로드. Aquestes són les que ofereixen possibilitats d’estats múltiples que hauran de donar lloc a la configuració de noves relacions i a la presa de decisions electives 다운로드. ‘Sovint inicio les sessions de treball des d’angles diferents, la qual cosa em permet de seguir camins molt variats’ .‘Experimentar reflexionant sobre els diferents aspectes que tinc davant i al meu entorn d’una manera àmplia en totes les direccions possibles que se m’acudeixin…’
  6. Tenint en compte que el cervell treballa de manera global, tot  establint connexions entre xarxes a diferents nivells, en la fase d’incubació es produeixen bucles de retroalimentació moguts per emocions, esdeveniments i atzars, sovint no controlats per la raó 다운로드. Aquest és un  moment que pot esdevenir, fluent, flexible i imprevisible, però sobretot generador de variabilitat, de noves relacions i de noves decisions electives 다운로드. ‘S’han obert altres portes i han aparegut altres opcions que també puc utilitzar en el mateix moment’
  7.  Quan s’il·luminen a la consciència les noves idees, el  producte emergeix amb claredat tot prenent forma com a solució estructurada amb coherència i l’autor ho sap amb la raó i  ho sent emocionalment. Finalment la nova idea o resolució pot ser executada amb precisió. ‘Reuneixo el que sento que funciona dins el marc establert’  ‘L’exploració i els documents van creixent progressivament fins que arriba un moment en què convé anar tancant’
  8. Tot seguit pot portar a terme la comunicació i en el moment en que l’obra es presenta als altres o s’exposa en determinats circuits d’exhibició artística, aquesta és sotmesa a l’avaluació crítica que en verifica la validesa.
  9. Tanmateix, la pròpia activitat de cerca, es realimenta i perllonga en un continu cap al futur, així ho expressa en Tom Carr quan constata que, sense haver-ho previst, s’han obert portes a través de les quals pot accedir a noves aplicacions de resultats en el moment actual, però també tota obra, sostindrà la generació de les que han de venir,  en les que continuarà desplegant el seu pensament com a artista.
  10. El fil del pensament de Tom Carr teixeix la tasca de creació amb la seva identitat i interessos, així l’autor estableix un diàleg entre el jo i el món en el que convoca l’experiència viscuda, en el pla subjectiu, i sempre en funció del context cultural i natural, amb el que necessàriament interacciona i es remet. A partir d’aquí, cada realització pren forma en el moment present que l’ocupa mentre l’autor avança en el seu discurs personal. Tom Carr es defineix a si mateix tot enumerant un seguit de característiques que perfilen una personalitat creativa, així es considera sensible per detectar problemes, curiós i sensorialment receptiu. També deixa entreveure un intel·lecte mòbil que treballa amb flexibilitat, capaç de seguir el seu camí en llibertat i capaç de gestionar emocionalment la incertesa i l’atreviment, o mostra preferències en la manera d’abordar lla relació del seu jo amb el món, tal com ho expressa en el text:  ‘Donar voltes a les idees i les coses és una activitat que forma part essencial de la meva manera d’existir’ ‘Sento Interès en la precarietat, l’efímer i els oposats’  ‘I Interès en dir el màxim amb un mínim d’elements’